ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇ-ಪಬ್3 ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

 

  

ಕ್ರ . ಸಂ ತರಗತಿ ವಿಷಯ ಗಾತ್ರ ಭಾಷೆ ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 1 ತರಗತಿ 3  ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ರೀಡರ್   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 2 ತರಗತಿ 4 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ   15.60 MB ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 3   ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ   34.52 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 4   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ರೀಡರ್   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 5 ತರಗತಿ 5  ಇಂಗ್ಲಿಷ್    ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 6 ತರಗತಿ 6 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ  1.22 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 7   ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ   1.00 MB ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 8   ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  1.41 MB ಹಿಂದಿ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
 9   ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1  2.50 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
10   ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2  1.95 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
11    ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  1.10 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
12   ಇಂಗ್ಲಿಷ್    ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ತರಗತಿ 7 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ  773.72 KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
14    ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ  762.73 KB ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
15    ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  1.30KB ಹಿಂದಿ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
16    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1  1.51 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
17    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2  2.08 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
18   ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1  7.69 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
19    ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2  11.01 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
20    ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  1.20 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
21    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
22    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ತರಗತಿ 8 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ  1.04 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
24    ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ  746.15MB ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
25    ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  660.80KB ಹಿಂದಿ  epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
26    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1 107MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
27    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2 102 MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
28    ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  227.27KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
29    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ 227.27KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
30    ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ   271.55KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
31    ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  1.09MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
32     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ತರಗತಿ 9 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ  585.93KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
34    ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ  413.93KB ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
35    ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  1.18MB ಹಿಂದಿ  epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
36    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1  970.55KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
37    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2  1021.00KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
38    ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  274.16KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
39    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ  436.74KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
40    ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ   232.85KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
41    ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  1022.13KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
41    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
43    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
44    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ    ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ತರಗತಿ 10 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ  560.04KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
46    ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ  1.55MB ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
47    ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ  1.57MB ಹಿಂದಿ  epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
48    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-1  1.19MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
49    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2  1.01MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
50    ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ  170.70KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
51    ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ  133.17KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
52    ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ   200.00KB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
53    ಕನ್ನಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  1.25MB ಕನ್ನಡ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
54    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
55    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ   ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್
56    ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ     ಆಂಗ್ಲ epub ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-08-2022 10:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080